ГОЛОВНА

Докорінна зміна ідеології і державної політики в галузі публічного управління, глибокі економічні і політичні перетворення в суспільстві, трансформація правової системи, розвиток інститутів місцевого самоврядування спонукають до критичного переосмислення ролі і значення місцевого самоврядування в процесі вироблення і реалізації принципово нових підходів до організації і функціонування публічної влади на місцевому рівні.

Серед актуальних теоретичних і практичних проблем, що постали на шляху формування виваженої концепції реформування місцевого самоврядування, важливого значення набуває визначення місця та ролі місцевого самоврядування і децентралізованого управління в механізмі публічної влади, концептуальне обґрунтування та забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, нормативне закріплення збалансованих взаємовідносин виконавчої влади і територіальних громад, представницьких органів, органів самоорганізації населення. Отже, обговорення й подальша реалізація Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні на сьогодні є вкрай необхідними.

У Методичних рекомендаціях запропоновано виклад основних положень Концепції за темами, питання для самоконтролю і тестові завдання до кожної теми.

Методичні рекомендації призначені для посадових осіб і працівників місцевого самоврядування, студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерської підготовки, а також усіх, хто цікавиться питаннями реформування місцевого самоврядування.